Miesięcznik nauczycieli, trenerów
i szkolnej służby zdrowia

 • strona główna
 • nasza wizytówka
 • aktualności
 • wydania archiwalne
 •       
  Roczniki "Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego" z lat: 2001 - 2005
  można nabyć po promocyjnej cenie 20zł za komplet z każdego w/w roku.
  Szczegóły na stronie Księgarni Wysyłkowej "Psk"
  .

  Wydania "WFiZ" z roku:

         

     

  NUMER 11-12/06

      Ten wyjątkowo podwójny numer, przynosi wiele cennych publikacji, ale na czoło wysuwa
  się spośród nich "Biblioteczka monograficzna" zatytułowana
  "BADMINTON W POLSCE"
  w całości poświęcona historii, osiągnięciom, przepisom gry oraz organizacji tej znanej dyscypliny sportowej. A jeśli dodamy,
  że wszystko to wzbogaca wstępna metodyka nauczania gry w badmintona, to już dla tego zestawu materiałów warto zaopatrzyć się w to wydanie miesięcznika.
      Sporo miejsca poświęcone zostało w nim bilansowi reformowania edukacji w Polsce. Ciekawie zestawiona z tym została publikacja zatytułowana "Mens sana in corpore sano" - idea i realia" stanowiąca przegląd myśli i aforyzmów największych filozofów, zbieżnych z powiedzeniem Sokratesa, a upowszechnionym
  przez rzymskiego poetę Juvenalisa ("W zdrowym ciele zdrowy duch").
  A zaraz po tym chcielibyśmy wymienić obszerną i szczegółową publikację zawierającą analizę wybranych programów nauczania WF na I etapie edukacji. Warto zapoznać się z nią dokonując wyboru, bądź korekty decyzji w tej sprawie. Temat wyboru programu wzbogaca artykuł zatytułowany "Funkcja
  i kryteria oceny z wychowania fizycznego w opiniach nauczycielek wychowania zintegrowanego"
  . No, a skoro o warsztacie pracy nauczyciela mowa to godzi się jeszcze polecić tekst pt. "Trudności wychowawcze
  a interwencje nauczycielskie stosowane podczas lekcji WF"
  .
      Z bogatego zestawu artykułów poświęconych promocji zdrowia wymieńmy:
       "Wady postawy w płaszczyźnie czołowej u dziewcząt
          i chłopców w wieku 12-15 lat"
  na przykładzie woj. świętokrzyskiego
       "Ocena postawy ciała młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"
       "Rozpowszechnianie behawioralnych czynników ryzyka
          zdrowia wśród studentów medycyny"

       "Wskaźniki BMI (otłuszczenia ciała) u mężczyzn z terenu
          Rzeszowa i okolic"
  a co za tym idzie wnioski nt. krzewienia idei zdrowego stylu życia od najmłodszych lat

  Cenną publikacją dostarczającą wielu powodów do refleksji nad stanem naszego wychowania fizycznego może być artykuł pt. "Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Niemczech".
  W ramach serii "Propozycje" polecić pragniemy publikację "Nordic Walking" - zdrowo i na sportowo" promująca - z zestawem konkretnych ćwiczeń - coraz popularniejszy marsz z kijkami.
      Wracając jeszcze do pierwszych materiałów sygnalizowanych na tej stronie koniecznie trzeba wspomnieć o artykule nawiązującym do tez prof. Macieja Demela sprzed 35 lat, domagającego się unowocześnienia wychowania fizycznego, które - jak potwierdza artykuł zatytułowany "Jeszcze o szkicach krytycznych" - wciąż nie mogą doczekać się właściwej realizacji.
  Już dla samej tej publikacji warto sięgnąć po to wydanie licżace /wyjątkowo/
  aż 88 stronic.

  ( W numerze także roczny spis treści wydań z 2006 roku)

     

  NUMER 10/06

      Jednym z wiodących tematów tego wydania miesięcznika stał się problem wychowania ogólnego dzieci i młodzieży (wiele ważkich spostrzeżeń stawia m.in. autorka artykułu pt."Jak dziś wychowywać"), oraz zagrożeń jakie niesie współczesna cywilizacja. Odnoszą się do nich także takie artykuły jak "Chwilowa wolność czyli młodzież wobec zagrożeń narkomanią" czy "Stosowanie substancji psychaktywnych przez młodzież gimnazjalną", które na podstawie badań empirycznych ukazują skalę tych niebezpiecznych zjawisk społecznych. Czy wobec nowych czynników absorbujących młode pokolenia i odciagających ich od zdrowego stylu życia sprawność fizyczna uczniów nie jest zachwiana? - próbują na to odpowiedzieć autorzy sprawozdań zatytułowanych: "Sprawność fizyczna uczniów klas ponadgimnazjalnych na przykładzie Kłodzka" oraz "Ocena poziomu sprawności fizycznej studentek I roku Akademii Ekonomicznej". Godnym wnikliwej uwagi jest również artykuł odkrywający wpływ różnych czynników na aktywność ruchową uczniów. I choć podstawą do tej analizy stały się badania przeprowadzone w szkołach niepublicznych Poznania, to jednak wnioski i propozycje opisane przez autorów godne są polecenia wszystkim nauczycielom nie tylko WF-u.
  Im, a także prowadzącym zajęcia pozalekcyjne polecamy ciekawe publikacje mogące wzbogacić zestaw zajęć proponowanych dzieciom i młodzieży: "Aerobik - atrakcyjna forma rekreacji", czy "Curling - sportem całego życia" (który robi wielką karierę nie tylko w krajach europejskich). A skoro mówimy
  o nowych propozycjach zajęć chielibyśmy jeszcze polecić "Walory zdrowotne jogi w aspekcie fizycznym i psychicznym".
      Wychowanie fizyczne może i powinno odgrywać dużą rolę w szkołach specjalnych. Temu poświęcony jest jeden z artykułów, zawierający także propozycje konkretnych zabaw i ćwiczeń godnych stosowania dla tej grupy uczniów. A skoro mowa
  o praktycznych radach zwróćmy uwagę na zawartość wkładki zatytułowanej "Biblioteczka monograficzna", w której pomieszczone zostały zestawy praktycznych ćwiczeń niezwykle przydatnych w czasie jesiennej zimy ("Przygotowanie fizyczne do wyjazdu na narty"), a także stosowanych na nartach zjazdowych podczas... jazdy wyciągiem. A oto tytuły innych publikacji zamieszczonych w tym numerze:

     Stypendia dla najmłodszych sportowców (to z działu"Bliżej prawa")
     Fundusz im.KEN z pomocą najmłodszym adeptom sportu
     Działalność uczniowskich klubów sportowych
     Międzynarodowe seminarium dla nauczycieli WF
     Międzynarodowa konferencja "Interdyscyplinarne podejście
       do zagadnień starości"

      Polecając ten numer nie tylko nauczycielom WF i pracownikom szkolnej nsłużby zdrowia pragniemy jednocześnie zapowiedzieć ostatnie, połączone wydania roku 2006, których wielkim hitem będzie specjalna wkładka pt. "Wszystko o badmintonie", czyli jak wykorzystać tę swietną dyscyplinę do wszechstronnego rozwoju dzieci
  i młodzieży.

     

  NUMER 8-9/06

      Głównym tematem tego wydania jest wartość idei olimpizmu, do czego odnosi się artykuł wstępny redaktora naczelnego, jak i obszerny materiał zatytułowany "Sport
  i olimpizm we współczesnej szkole", którego autor twierdzi, że olimpizm stanowi swoistą ideologię sportu. Wypływa z niej wiele bezcennych funkcji edukacyjnych, mających przeogromny wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Śledząc je w toku czytania można postawić pytanie: dlaczego nie wszędzie i nie zawsze potrafimy je wykorzystać w praktyce szkolnej?
      Takich ważnych pytań można postawić przy lekturze tego numeru znacznie więcej, a pretekstem do tego mogą być również artykuły zatytułowane: "Nauczyciele wychowania fizycznego, a problemy edukacji fizycznej", czy "Nauczyciele kształcenia zintegrowanego
  o wychowaniu fizycznym w klasach I-III", obnażające m.in. jego słabości. Zaraz po nich ciekawą jest publikacja poświęcona oczekiwaniom nauczyciela WF wobec szkoły jako miejsca pracy, z której wynika, że lista trudności
  w pracy zawodowej tych nauczycieli od lat jest taka sama. Jak ją zredukować? - to pytanie czeka wciąż nie tyle na odpowiedź, co konkretne działania. Wychodząc temu
  na przeciw miesięcznik podpowiada np. skąd pozyskać fundusze na sprzęt i sportowe zajęcia pozalekcyjne.
      W numerze tym warto jeszcze przeczytać o:

     hospitacji lekcji jako diagnozującym elemencie mierzenia jakości pracy szkoły
     ocenie stylu życia oraz sprawności psychofizycznej uczniów szkoły
         ponadgimnazjalnej
     wydolności fizycznej dziewcząt 14-15 letnich w świetle testu wysiłkowego PWC170
     wykrywaniu wad postawy, czyli co powinno niepokoić i zwracać naszą uwagę.

      Godnymi lektury są także artykuły poświęcone:
     wiedzy studentów turystyki i rekreacji na temat prawidłowego żywienia osób
         aktywnych ruchowo (warto pamietać o wnioskach wynikających z badań,
         w praktyce szkolnej)
     wyróżnieniom i nagrodom sportowym, w których partycypować mogą również
         młodzieżowcy
     ruchu parafiadowym wspierającym sport szkolny...

      Cały numer godzien uważnej lektury.

     

  NUMER 6-7/06

      Kolejne wydanie miesięcznika potwierdza wysoki poziom merytoryczny czasopisma, w którym każdy artykuł wzięty z osobna niesie z sobą wielkie bogactwo myśli zmuszających do głębszej refleksji, dostarczajacy nowych wzorców godnych zastosowania w pracy
  z dziećmi i młodzieżą, zaś wszystkie razem stanowią bardzo ciekawy zestaw rzucający nowe światło na wychowanie fizyczne i zdrowotne młodego pokolenia.

      Już w pierwszym artykule zatytułowanym
  "O fizycznym wychowaniu dzieci" redaktor naczelny przypomina bezcenną maksymę ogłoszoną dwa wieki temu: "Mistrz, który ma się zająć wychowaniem powinien naprzód poznać ten surowy materiał,
  tę pierwszą osnowę człowieka, z której ma powstać jego dzieło"
  , a dalej: "Nigdy ten nie nauczy
  nikogo, kto swej sztuki nie umie zrobić przyjemną"
  . Dalsze rozwinięcie tych tez znajdujemy w niezwykle ciekawym artykule analizującym zagadnienia pedentologiczne
  w traktacie Jędrzeja Śniadeckiego
  poświęconym tym sprawom. A dalej znaleźć można serię artykułów odnoszących się do współczesności, pośród których godnymi uwagi są:
     Fitnes w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
     Analiza postaw nauczycieli gimnazjów wobec zdrowia i wnioski z niej płynące
     Zachowania żywieniowe nastolatków ze środowisk małomiejskich, potwierdzające
        fatalny stan troski o potrzeby ciała
     Rozważania o jakże aktualnym problemie czwartej godziny WF - korzyściach
        czy stratach? - a opartych na badaniach
     Aktywności rekreacyjnej mieszkańców Podkarpacia
     WF jako przykład edukacji funkcjonującej między anomią i autonomią, czyli wciąż
        na początku drogi do doskonałości w praktyce oświatowej
     Absencji uczniów na lekcjach WF (tej usprawiedliwionej i coraz częściej
        bezpodstawnej)

  Z pewnością zainteresowanie wzbudzi blok materiałów pod hasłem: Bliżej prawa,
  a w nim porady związane z tworzeniem i ewidencjonowaniem klubów sportowych; stypendiami dla studentów-sportowców; wymaganiami stawianymi organizatorom kursów trenerskich, instruktorskich i menedżerskich; wreszcie zasadami bezpiecznego płetwonurkowania.
      "Gimnastyka - sprawność - ćwiczenia" to tytuł kolejnej wkładki BIBLIOTECZKI MONOGRAFICZNEJ, w której pomieszczone zostały:
     wybrane próby sprawnościowe stosowane w analizie postawy ciała (pomiary
        siłowej wytrzymałości mięśni brzucha, grzbietu czy ruchowości kręgosłupa)
     scenariusz ćwiczeń ogólnorozwojowych i korekcyjnych
     zestawy ćwiczeń stosowanych w czasie gimnastyki porannej (np. na koloniach
        i obozach)
     motywacje i postawy wobec ćwiczeń korekcyjnych u dzieci z wadą postawy ciała.

  Podsumowując: warto przeczytać, przyswoić - i zastosować!

     

  NUMER 5/06

      Ten numer jest piąty - i na piątkę! Z kilku powodów.
  Po pierwsze - sumuje 15-letni okres pracy Zespołu Redakcyjnego miesięcznika, pod wodzą niestrudzonego, prof. dr hab. Tadeusza Maszczaka (dodajmy jeszcze: pracy harmonijnej, bezinteresownej, pełnej oddania
  dla szlachetnej idei formowania nowoczesności
  w kulturze fizycznej). Po drugie - z powodu ściślejszego powiązania naukowej teorii z praktyką szkolną i klubową. Po trzecie - z racji bogactwa konkretnych, sprawdzonych rad i propozycji, które adaptowac można do własnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Już to wystarczy za dobrą rekomendację tego numeru.
      Jest w nim:
       rozważanie na temat problemów auksologicznych
           czyli wziętych z różnych dziedzin studiów nad
           rozwojem człowieka, jakie zawarł Jędrzej Śniadecki
           w swej rozprawie "O fizycznym wychowaniu dzieci"
       opracowanie przygotowane z myślą o nauczycielach kształcenia zintegrowanego
           pt. "Co daje uczniom klas I-III udział w zajęciach ruchowych?"
       porcja refleksji na temat doboru metod nauczania w realizacji zamierzonych celów
       "Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej dzieci na przykładzie
           szkół podstawowych woj. podkarpackiego"
       autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym będący
           przyszłością edukacji zdrowotnej
       wyniki badań dotyczących substancji psychaktywnych w stylu życia młodzieży
           (na przykładzie licealistów Krakowa)
       prezentacja kondycji fizycznej studentów I roku studiów (na przykładzie PWSW
           w Białej Podlaskiej) i zestaw wniosków do zastosowania w każdej innej uczelni.

      Spośród artykułów oczekiwanych pzrez praktyków wymieńmy:
       zachowania higieniczne związane z wysiłkiem fizycznym, ze scenariuszem
          specjalnej lekcji
       prezentację "intercross-u" - nowej gry zespołowej dla dziewcząt i chłopców
          wymyślonej przez kanadyjskich Indian
       scenariusz zajęć z WF z wykorzystaniem lin
       zestaw ćwiczeń do nauczania tenisa stołowego i badmintona
       zestaw konkurencji i ćwiczeń z wykorzystaniem nordic walking (marszów z kijkami)
          w lekkoatletyce.

      Jakby tych propozycji było mało jest jeszcze BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA z tematem: "Reedukacja posturalna", a w niej m.in. zastosowanie elementów proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania (PNF) w reedukacji posturalnej.
      Dodajmy jeszcze, że numer wzbogacają publikacje pod hasłem "Bliżej prawa", poświęcone:
       ważnej roli rad sportu powoływanych w jednostkach samorządu terytorialnego,
          które mogą (i powinny) być sprzymierzeńcem szkół i klubów sportowych
       uprawnieniom instruktorów i trenerów, którzy mogą organizować zajęcia z zakresu
          sportu i rekreacji ruchowej
       kwalifikacjom osób mogącym uprawiać alpinizm jaskiniowy.
  Na koniec zaanonsujmy jeszcze nową akcję miesięcznika który chce towarzyszyć tworzeniu lokalnych rad sportu.

     

  NUMER 4/06

  Spośród wielu cennych tematów, jakie pomieszczone zostały w tym numerze na czoło wybija się obszerny artykuł rektora warszawskiej AWF,
  prof. dr hab. Henryka Sozańskiego, poświęcony potrzebie działań modernizacyjnych w polskim sporcie, mogących uczynić tę sferę życia społecznego atrakcyjniejszą nie tylko z racji równania do poziomu europejskiego czy światowego, ale nade wszystko odpowiadającą żywotnym potrzebom naszego narodu. Niebagatelną funkcje odgrywa w tym kształcenie kadr instruktorsko-trenerskich, bez których niemożliwe jest przełamanie impasu w polskim sporcie. Wiąże się z tym ściśle także nauka i badania naukkowe wspomagające szkolenie sportowe. Autor podaje obszerny zestaw zadań koniecznych do podjęcia.
  - Jeśli tego nie zrobimy - pisze w zakończeniu - to grozi nam utrwalenie stanu istniejącego, a co za tym idzie obniżenie poziomu naszego sportu.
  Warto, aby ten cenny artykuł przeczytali wszyscy zainteresowani wychowaniem fizycznym.
  Poza nim godnymi lektury są także inne teksty pomieszczone w tym numerze, jak np.:
       "Realizacja zadań rozwojowych Roberta Havighursta w procesie szkolnego
          wychowania fizycznego"
       "Wpływ ruchu na prawidłową postawę dziecka"
       "Wybrane aspekty organizacyjno-prawne prowadzenia zajęć ruchowych
          z niepełnosprawną młodzieżą"
       "Propozycja oceny postawy ciała do celów gimnastyki korekcyjnej"
       "Lekkoatletyka - sędziowanie wybranych biegów i skoków"
       "Postawa członków uczniowskich klubów sportowych wobec kultury fizycznej"
       "Trening widzenia - informacje i wskazania nie tylko dla rodziców"
  Wszystkie te teksty łączące teoretyczne rozważania z praktyką szkolną mogą być doskonałym materiałem twórczym inspirującym do poszukiwań własnych dróg do naczycielskiej czy trenerskiej doskonałości. Przykładem takich poszukiwań może być artykuł na temat charakterystyki środowiskowej i zdrowotnej oraz aktywności fizycznej uczniów warszawskiej gminy Bielany.
       a ponadto w numerze, ceniona - jak zwykle - "Biblioteczka Monograficzna" a w niej propozycje:
       zabaw ruchowo-rekreacyjnych na różne okazje
       scenariusz zajęć gimnastycznych dla dziewcząt klas I - III
       praktyczne wskazówki dla ratowania tonących za pomocą deski ratunkowej.

       Nie popierając ściągania w tym przypadku mówimy: czytajcie - i ściągajcie!


     

  NUMER 3/06

  Głównym tematem tego wydania miesięcznika jest kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz dydaktyka wf wobec nowych europejskich standardów przyjętych do realizacji także przez władze polskie. Uzupełnieniem tego tematu jest publikacja uznająca wychowanie fizyczne jako syntezę zdrowia fizycznego, mentalności i hedonizmu człowieka. Powyższe rozważania poprzedzają artykuły przygotowane przez specjalistów z AWF wiążących teorię z praktyką pedagogiczną, poświęcone m.in. motywacji i celom stawianym w szkolnej edukacji fizycznej, czy problemom integracji grup uczniowskich z punktu widzenia dynamiki jej rozwoju. Walorem powyższych publikacji są praktyczne propozycje osiągania optymalnych rezultatów, poprzez zastosowanie konkretnych zabaw
  i gier ułatwiających wzajemne poznanie, przekazywanie sobie informacji, współpracę w zespole przy dużym poczuciu bezpieczeństwa
  i poszanowaniu intymności.
       Mocną stroną (nie tylko) tego numeru jest tematyka zdrowotna. Mieści się w nim artykuł poświęcony edukacji zdrowotnej w praktyce szkolnej, w której decydującą rolę odgrywa przygotowanie nauczycieli, nie tylko wf. Tu z konkretna pomocą przychodzą im autorzy znakomitego materiału poświęconego korekcie coraz częstszych wad postawy dzieci i młodzieży, przy której ogromna wartością jest znajomość i ocena funkcjonowania stawów obręczy biodrowej. W tym samym dziale godnym uwagi jest opracowanie na temat niektórych zachowań żywieniowych młodzieży w wieku 14-18 lat, w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego.
       Niejako w tym samym nurcie zdrowotnym znalazł się temat wzięty z „Biblioteczki monograficznej”, a poświęcony rozwojowi oraz kształtowaniu koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży. Dużym walorem tego artykułu są praktyczne wskazanie i konkretne zadania jakie należy realizować w tym działaniu. Drugim, znakomitym opracowaniem zamieszczonym w tej wkładce do miesięcznika jest program nauki pływania przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

       A oto dalsze, ciekawe materiały zamieszczone w tym numerze, a poświęcone:
     podstawom prawnym organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej
     podobieństwom i różnicom w działalności uczniowskich klubów sportowych
        a szkolnych kół sportowych
     uczestnictwu rodziców w lekcjach wf (z konkretnym scenariuszem zajęć)
     miejscu aktywności ruchowej w życiu młodzieży na przykładzie uczniów
        XI LO w Krakowie.

       Przeczytawszy wszystkie powyższe publikacje można powiedzieć, że przeszło się dobry kurs doskonalenia pracy nauczyciela i trenera.


     

  NUMER 2/06

       Z ogromną satysfakcją możemy zarekomendować
  to wydanie miesięcznika przynoszącego kolejną porcję cennych rozważań o kondycji polskiej oświaty ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego oraz praktycznych rad i wskazówek wzbogacających warsztat pracy nauczycieli i trenerów oraz specjalistów terapii prowadzących zajęcia nie tylko z dziećmi
  i młodzieżą.
       Przegląd publikacji w numerze 2/06 rozpocznijmy od publikacji odnoszących się do ostatniej grypy tematów. Prym wiedzie w tym stały dodatek pn. "Biblioteczka monograficzna" zawierający tym razem propozycje pod hasłem: "Idzie nowe", w ramach którego mamy:
     30 propozycji ćwiczeń i zabaw wzmacniających
        mięśnie posturalne
     zestaw zabaw i gier ruchowych przeznaczonych
        dla najmłodszych tenisistów - i nie tylko!
     14 pomysłów na zabawy w wodzie głębokiej dla dzieci w początkowym etapie
        nauki pływania
     marsz z kijkami - rewelacyjna nowa dyscyplina sportu doskonaląca rozwój fizyczny
        dzieci i młodzieży, odnawiająca kondycję starszych, uzdrawiająca stan osób
        mających kłopoty z kręgosłupem oraz pracujących w pozycji siedzącej
        - terapeutyczny hit numeru, prezentujący metodykę nauczania marszu,
        jak i organizację takich zajęć.

       Zestaw praktycznych scenariuszy i konspektów wzbogaca artykuł poświęcony wadom kończyn dolnych i wybranym zdolnościom motorycznym młodych.
       Godnym polecenia są publikacje odnoszące się do problemu "edukacji jutra", w tym wystąpienie prof.dr hab. Kazimierza Denka otwierające XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe poświęcone poszukiwaniom sposobów i metod poprawiających wciąż niedoskonały model kształcenia i wychowania.
       Spośród innych artykułów wymieńmy jeszcze:
     związki psychologii z problematyką zdrowia i choroby
     olimpizm i fair play w wychowaniu fizycznym
  oraz dwie prace poświęcone zawodowi nauczycielskiemu, w tym przygotowniu ich w zakresie edukacji zdrowotnej oraz awansowi zawodowemu nauczycieli WF jako potrzebie własnego rozwoju.

       Na koniec warto jeszcze wspomnieć o materiale poswięconym 10-leciu uczniowskich klubów sportowych, majacych być panaceum na słabości szkolnego WF. Czy tym się stały, lub staną? Pośrednią odpowiedź daje inny artykuł omawiający oczekiwania
  a rzeczywistość edukacyjną młodzieży studiującej wychowanie fizyczne na przykładzie tarnowskiej PWSZ.
       W sumie cały numer godny jest przeczytania, głębokiej refleksji - i praktycznego zastosowania.


     

  NUMER 1/06

  Nową edycję roku 2006 otwiera wydanie którego
  z pewnością poszukiwać będą:
     dyrektorzy
     nauczyciele WF
     specjaliści od zajęć korekcyjnych, a powinni także
     członkowie władz samorządowych odpowiedzialni
        za rozwój kultury fizycznej.
   
  Ci ostatni szczególnie z powodu artykułów omawiających problemy prawne i organizacyjne wykorzystania czwartej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego w szkołach.
   
       A skoro mowa o przepisach prawnych koniecznie trzeba przeczytać o nowych przepisach ułatwiających odliczanie od podatku (poza znanym już 1 procentem) wydatków na sport, dzięki którym finansowane mogą być kluby uczniowskie.
   
       Prawdziwym jednak hitem pierwszego w tym roku wydania miesięcznika jest BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA poświęcona
  GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ.
  Przebogaty materiał z którego korzystać mogą nie tylko nauczyciele - korektorzy, ale nawet i RODZICE dzieci mających wady postawy, tworzą artykuły omawiające:
     wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej
     następstwa wad postawy ciała u dzieci i młodzieży
     osnowę lekcyjną gimnastyki korekcyjnej dla pleców płaskich
     ćwiczenia korekcyjne dzieci ze zwiększonym przodopochyleniem miednicy
     osnowę zajęć gimnastyki korekcyjnej dla pleców okrągłych
     ćwiczenia w parach dla pleców okrągło - wklęsłych.
   
  Takiej dawki praktycznych wskazówek i opisów ćwiczeń jeszcze w miesięczniku
  - w jednym wydaniu! - nie było. Godzi się przy tym dodać, że każdy z powyższych materiałów recenzowany przez najwybitniejszych specjalistów na czele z prof. Wirginią Karpiłowską można stosować z powodzeniem i pewnością o pożądaną leczniczą skuteczność.

       Jeśli już mówimy o publikacjach instruktażowo-metodycznych koniecznie trzeba wspomnieć o artykułach prezentujących
     autorski program zajęć gimnastycznych dla dziewcząt z klas I - III
     zestaw 120 ćwiczeń śródlekcyjnych niezwykle potrzebnych szczególnie w klasach
        najmłodszych
     autorski program zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku, realizowany w Liceum
        Ogólnokształcącym w Kórniku.

       Numer 1/06 WFiZ przynosi oczywiście także dużą porcję naukowych rozważań
  i wyników badań poświęconych nawet wpływowi częstego używania komputera na rozwój czynności manipulacyjnych ręki u dzieci i młodzieży, czy zależnościom modelu rodziny i aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich na przykładzie Głuchołazów.
       Całość numeru otwiera publikacja poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu - prekursorowi wychowania fizycznego specjalnego, nie tracącego na aktualności, zaś wzbogacają doniesienia z konferencji naukowych poświęconych aktywności ruchowej ludzi w różnym wieku (Szczecin) i aktywności ruchowej niepełnosprawnych (Wrocław). Jeśli wspomnimy jeszcze o ryzyku zawodowym nauczycieli WF przedstawionym na przykładzie tej grupy zawodowej z Krakowa, to już wystarczy, by koniecznie posiąść numer 1-szy i kolejne zapowiadające się również rewelacyjnie.


  Copyright © 2006 AMOS