Miesięcznik nauczycieli, trenerów
i szkolnej służby zdrowia

 • strona główna
 • nasza wizytówka
 • aktualności
 • wydania archiwalne
 •       
  Roczniki "Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego" z lat: 2001 - 2005
  można nabyć po promocyjnej cenie 20zł za komplet z każdego w/w roku.
  Szczegóły na stronie Księgarni Wysyłkowej "Psk"
  .

  Wydania "WFiZ" z roku:

         

     

  NUMER 8-9/07
  (ostatni numer wydany przez Oficynę AMOS)

      ... przynosi sporo ciekawych artykułów służących m.in. wzbogaceniu praktyki
  szkolnej o formy i metody zaczerpnięte
  m.in. z doświadczeń krajów skandynawskich.
  A wszystko rozpoczyna obszerna publikacja poświęcona relacjom: szkoła-sport, będącym przejawem kryzysu wychowawczego. Z dalszej części numeru wybraliśmy rozważania na temat aktywności fizycznej młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, wraz z analizą wybranych zachowań zdrowotnych (żywieniowych) uczniów gimnazjów. Wnioskom, jakie autorzy wysnuli ze swych badań wychodzą naprzeciew propozycje ćwiczeń ruchowych w treningu Capoeiry, nazywanych przez wielu nauką pięknej sztuki walki, ale nade wszystko rozwijających zdolności koordynacyjne, zwinnościowe, szybkościowe
  oraz gibkości. Przykładem innej, wielce pożytecznej propozycji jest wykorzystanie skandynawskich zabaw ludowych, będących wielkim potencjałem energii zabawy i sportu (ze scenariuszem zajęć!).
  A jeśli już mowa o doświadczeniach narodów z północy godzi się zarekomendować materiał mówiący o wpływie systematycznej aktywności marszowo-biegowej związanej z Nordic Walkingiem na sprawność fizyczną i wydolnościową. Skoro zaś zwracamy uwagę na sprawy wydolnościowe, to niewielki już stąd krok do badań poziomu wytrzymałości uczniów mierzonych testem Coopera i biegiem wahadłowym z testu Eurofit.
      Żyj zdrowo i bezpiecznie - to hasło festynu, którego scenariusz (sprawdzony!) znaleźć można w tym numerze miesięcznika.
  Także rozważania na temat wychowania do aktywności turystycznej.
      Z tekstów mogących znaleźć zastosowanie w praktyce szkolnej polećmy jeszcze:
      ćwiczącym pływanie - wykorzystanie podwójnej platformy
          w nauczaniu skoku startowego,
  czy
      omówienie właściwych i niewłaściwych ćwiczeń przy korelacji
          płaskostopia
  oraz
      wnioski z badań analizatora wzroku i reakcji równoważnych
          na przykładzie prędkości głównej posturogramu u młodzieży
          w wieku 12-15 lat.
      Naszą prezentację zawartości tego wydania miesięcznika zakończmyprzedstawieniem relacji z międzynarodowej konferencji Europejskiego Studium Nauk o Sporcie poświęconej inspiracji do rozwoju promocji aktywności fizycznej. A jest w tym zakresie jak i w całej edukacji fizycznej jeszcze wiele do zrobienia.

     

  NUMER 6-7/07

      To numer specjalny, zawierający alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego
  i sportu szkolnego
  nagrodzone w ogólnopolskim konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod patronatem medialnym naszego miesięcznika. Wszystkie te programy zasługują na specjalną uwagę z dwóch powodów: po piersze dlatego, iż zostały nagrodzone przez krajową komisję, a więc zawierają niezwykle ciekawe propozycje opracowane przez nauczycieli-praktyków, a po drugie - iż wiele z nich łączy
  z wychowaniem fizycznym inne treści wychowania szkolnego nawzajem się wspierające. Publikujemy te programy z myślą o wzbogaceniu warsztatu pracy wszystkich nauczycieli WF a także trenerów uczniowskich klubów sportowych.
  A oto nagrodzone dzieła:
      Program wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych
          przygotowany przez Rafała Rapacza, Stanisława Stankiewicza
          i Jakuba Jeziorskiego z Zespołu Szkół w Jordanowie; obejmujący także
          zadania z zakresu turystyki;
      Program dydaktyczno-wychowawczy Klas Sportów Wodnych opracowany
          przez Marka Patryna, Alicję Jarszak i Dariusza Korzeniewskiego
          z Gimnazjum nr 2 w Łęcznej;
      Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego,
          zaproponowane przez Annę Sawicką i Zbigniewa Sikorskiego
          z Gimnazjum nr 1 w Brodnicy (a wśród tych propozycji są nawet nocne
          zajęcia na zamku w Brodnicy);
      Alternatywne formy wychowania fizycznego i sportu szkolnego opracowane
          przez Rafała Wojciechowskiego, Jarosława Marczaka, Marcina Gabrysiaka
          i Bartka Wesołowskiego z Gimnazjum nr 3 w Sieradzu;
      Alternatywny program realizacji WF i sportu szkolnego zaproponowany
          przez Jolantę Szyler i Jacka mikłasza z Zespołu Szkół Spożywczych,
          Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
      Drugim hitem tego wydania jest redakcyjna propozycja powołania STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI WF-NOWATORÓW
  (pełny tekst propozycji znajduje się tutaj ).
      Są też artykuły poświęcone problemom międzynarodowego pomiaru aktywności fizycznej. Jest też niezwykle cenna BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA z ciekwymi propozycjami:
      festynu sportowo-rekreacyjnego organizowanego w Dniu Sportu;
      gier i zabaw rekreacyjnych w/g pomysłu studentów warszawskiej AWF;
      scenariusza zajęć WF sprzyjających rozwijaniu sprawności ruchowej,
          przy usamodzielnianiu interpretowania ćwiczeń.
      W sumie numer pełen praktycznych projektów, propozycji i wskazówek idealnych do zastosowania w praktyce szkolnej.

     

  NUMER 5/07

      Chociaż numer ten ukazał się już w końcowej fazie roku szkolnego, przyniósł wiele ciekawych materiałów zarówno o charakterze teoretycznym
  jak i praktycznym, godnych poznania
  i zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
      Omówienie publikacji rozpocznijmy od głównego tematu tego wydania – sytuacji nauczycieli WF i ich zawodowych problemów. Rozważania na ten temat otwiera ciekawy artykuł zatytułowany: „Co powinniśmy wiedzieć o nauczycielach wychowania fizycznego?”, a zwracający uwagę
  na kilka typów takich nauczycieli (np. pedagoga nowatora, czy pedagoga improwizatora) i ich wielorakie kompetencje. Wzbogaceniem tych rozważań są z pewnością dwa inne teksty poświęcone ocenie przydatności studiów kierunków w pracy nauczyciela WF, z której wysnuć można wiele ciekawych wniosków dotyczących kształcenia tych kadr, a także wychowaniu fizycznym w kształceniu zintegrowanym oraz oczekiwaniom jego nauczycieli wobec szkół. Obydwa opracowania oparte na aktualnych badaniach można uznać za bogaty przyczynek do wielkiej, społecznej dyskusji, owocem której powinny stać się działania sprzyjające lepszemu przygotowaniu i sprawniejszej pracy ludzi tego zawodu.
      Niejako uzupełnieniem powyższych artykułów może być przypomnienie
  dr Henryka Jordana, XIX-wiecznego lekarza i pioniera nowoczesnego wychowania fizycznego, poczynione z okazji 100-lecia jego śmierci, a którego nowatorskie idee realizowane są współcześnie m.in. w Krakowie.
      I jeszcze jeden z tematów nierozłącznych z działaniem nauczycieli „Ocenianie jako wspieranie pożądanego rozwoju ucznia”. Jak ważny, a często gubiony motyw pedagogicznych działań, więc warto zapoznać się z doświadczeniami opisanymi na podstawie wieloletniej praktyki autorki. Jak zwykle każde z wydań miesięcznika przynosi dużą porcję praktycznych rad i sprawdzonych wskazań, gotowych do zastosowania w praktyce szkolnej, czy klubowej. Tak jest i teraz. Dowodem na to niech będą następujące artykuły:
  •    „Mój pomysł na lekcję WF” z ciekawym scenariuszem zajęć z piłką nożną
  •    „Zwinność i poruszanie się z piłką”, czyli 33 ćwiczenia do zastosowania
        w każdych warunkach
  •    „Atrakcyjność zajęć surwiwalowych prowadzonych na terenach
        podmokłych
  w opinii studentów AWF"
  •    „Rekreacja w wodzie nie tylko przy ładnej pogodzie”, z zestawem
        przepisów na wiele ćwiczeń.
  Jak zawsze jest i tematyka zdrowotna, którą rozwijają takie publikacje jak:
  •    „Korektywa w przedszkolu” – prawdy i mity
  •    „Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców wklęsłych
        i wypukłych”

  •    A także przypomnienie akcji „Pamiętaj o sercu”.
  Nie sposób też pominąć prezentacji wyników badań nad rozpowszechnieniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzonych w Krakowie. Lektura tej publikacji, jak i całego numeru,
  daje wiele do myślenia – i do zastosowania.

     

  NUMER 4/07

      Kolejne wydanie miesięcznika przynosi nową porcję materiałów zawierających wiele treści teoretycznych, jak i - za co nas chwalą coraz bardziej nauczyciele i trenerzy - praktycznych, przydatnych w codziennej pracy szkoły lub klubu. Jeśli o tej pierwszej grupie prac mówimy, to na czoło wysuwają się materiały zatytułowane: "Liderzy edukacji fizycznej w szkole" oraz "Nauczyciel wobec aspiracji oraz dylematów teorii i metodyki wychowania fizycznego". Obydwa - po analizie efektywności reformowania WF - ukazują wciąż jeszcze wielki rozziew między ambitnymi założeniami, możliwościami
  a codzienną pracą przy której uczący wciąż jeszcze natrafia na wiele trudności i problemów uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonego ideału. Oczywiście niemały
  w tym udział ma osobiste zaangażowanie nauczyciela.
      Przechodząc jednak do tematów bliższych praktyce szkolnej,
  w tym i zagadnień metodycznych, zacznijmy od propozycji dotyczących:
       jogi w wychowaniu oraz
       wychowawczym i zdrowotnym aspektom dalekowschodniej sztuki walki -
            aikido, które znajdują coraz szersze grono zwolenników.
      Niemal stale - i coraz szerzej - obecny jest na łamach "WFiZ" dział zdrowotny. Tym razem omawiane są w nim wady postawy dzieci i młodzieży, jakim poddana jest coraz większa część populacji.
      W numerze godnymi polecenia są także artykuły mówiące o wiedzy
  i nawykach żywieniowych uczniów
  średnich szkół technicznych, zawierające propozycje programu rywalizacji sportowej w gimnastyce dla dziewcząt
  i chłopców w szkołach gimnazjalnych. Nade wszystko jednak wybija się BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA. Przynosi ona dokończenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem gier i zabaw sposobiących do minikoszykówki,
  a także wielostronicowy przepis na uprawianie kajakarstwa, a w tym m.in.:
  - spzęt do uprawiania tej dyscypliny sportu
  - konkurencje w nim stosowane
  - przykłady zajęć praktycznych
  - gry i zabawy ruchowe w nauczaniu kajakarstwa
  - przepis na organizację wycieczki kajakowej
  - zasady ratownictwa.
      Temat ten rozwinięty jest nawet poza "Biblioteczką", w artykule
  pt. "Wybrane zasady ratownictwa w rwących wodach", drukowany także
  z myślą o wakacjach.
      Na koniec wspomnijmy jeszcze o mistrzostwach "strong-boyów",
  które przeprowadzić można w szkole podstawowej, czego przykładem jest
  np. Falkowo i działający tam UKS "Goliat". warto skorzystać z jego pomysłów,
  by zyskać zwolenników zajęć sportowych.

     

  NUMER 3/07

      ... przynosi kolejną porcję ciekawych materiałów zmuszajacych do głębszej refleksji, a także służących wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli, trenerów i pracowników szkolnej
  służby zdrowia. Otwiera je - rzecz niebywała - Uchwała Senatu RP z lutego br. po raz pierwszy
  od siedemnastu lat mówiąca o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce.
  Z tą uchwałą powinni się zapoznać WSZYSCY -
  nie tylko pracownicy oświaty, choć dla nich powinna być pewnym drogowskazem w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
      Pewną kontynuacją myśli przedstawionych przez senatorów mogą być artykuły:
       o wychowaniu do szlachetnego sportowego
           współzawodnictwa
       o etycznych i pedagogicznych podstawach sportu szkolnego
       o "sporcie wszystkich dzieci", czyli odwiecznej rozbieżności między
           teorią a praktyką.

  Jak zwykle nie brakuje w miesięczniku rozważań poświęconych wybranym aspektom rozwoju psychoruchowego dzieci pod kątem uczestnictwa
  w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, czy nawet korekcji wad postawy ciała m.in. u młodzieży gimnazjalnej.
  Aczkolwiek "WFiZ" adresowane jest do pracowników oświaty i sportu,
  to jednak wiele uwagi poświęca ono przygotowaniu kandydatów do pracy
  w tej specjalności, toteż zagadnienia związane z kształceniem studentów AWF mają należne miejsce na łamach miesięcznika. Tym razem podejmuje on kilka ważnych spraw, w tym:
       opinię studentów o planie i programie studiów WF na przykładzie
           uczelni w Białej Podlaskiej
       także wiedzę studentów AWF na temat chorób cywilizacyjnych, także
           ich styl życia w kontekście zapobiegania tym chorobom, co w przyszłości
           rzutować będzie mocno na styl pracy z dziećmi i młodzieżą.
  Tradycyjnie mocną stroną czasopisma jest "Biblioteczka monograficzna",
  która tym razem przynosi zestaw materiałów poświęconych MINIKOSZYKÓWCE, w tym praktyczne wskazania dochodzenia do doskonałości w tej grze poprzez zestaw specjalnych gier i zabaw. Na dodatek we wkładce znalazły się szczegółowe scenariusze lekcji - tutaj przykład - poświęconych minikoszykówce, jakie z powodzeniem można stosować w każdej szkole podstawowej. Warto by z tych podpowiedzi skorzystali wszyscy pracujący
  z dziećmi.

     

  NUMER 2/07

      Prawie każdy nauczyciel WF i trener poszukuje nowych metod nauczania, chce doskonalić swój warsztat pracy, by zajęcia prowadzone przez niego nie tylko rozwijały sprawność fizyczną wychowanków, ale także wyzwalały w nich pragnienie samorozwoju. Jak do tego dążyć, jak
  to uzyskiwać - odpowiedzi na te pytania znaleźć można w tym wydaniu miesięcznika. Wystarczy poddać się lekturze artykułów:
       prezentującego analizę wybranych programów
           WF dla gimnazjum
       omawiającego istotę fizycznego kształcenia
           i fizycznego wychowania ("Postawa
           prosomatyczna - wgląd w jej strukturę")
       odkrywającego wartości pantomimy, cyrku,
           tańca i baletu w nauczaniu WF ("Impresje wokół symbolicznych aspektów
           kultury fizycznej")
       opisującego możliwości zastosowania kinezjologii edukacyjnej i hatha jogi
           w procesie uczenia się ruchu
       przedstawiającego metodykę zajęć Tai Chi z osobami starszymi
       odkrywajacego nową dyscyplinę gry siatkowej - siatkówki parkowej
           "Park Volley"
       podpowiadającego sposoby radzenia sobie z brakiem dyscypliny
           na lekcjach WF

  A to jeszcze nie wszystko, co zawarte jest w tym numerze. Także:
       część druga koedukacji w nauczaniu piłki nożnej
       "wyskok dosiężny" - sprawdzian na lekcji WF (z dokładnym scenariuszem)
       czas wolny młodzieży gimnazjalnej a jej aktywność ruchowa
       wizerunek ratownika WOPR na basenie w oczach dzieci (i co z tego
           wynika !)
       animacja sportowa w turystyce...

  Jeśli jeszcze za mało materiałów ciekawych, odkrywczych, godnych przyswojenia i stosowani, to dodajmy:
       wybrane zagadnienia żywieniowe młodzieży uprawiającej sport
           (szczególnie ważne w szkołach mistrzostwa sportowego)
       rozważania "wokół edukacji jutra", toczone od kilkunastu lat na Tatrzańskim
           Seminarium Naukowym zainspirowanym i niestrudzenie prowadzonym
           przez prof. dr hab. Kazimierza Denka
       doświadczenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orliki" działającego
           w Kupiskach...

      Sądzimy, że już wystarczy, by sięgnąć po ten numer wielce przydatnego i cenionego miesięcznika.

     

  NUMER 1/07

      Spośród wielu cennych publikacji pomieszczonych w tym wydaniu miesięcznika na czoło wybija się zestaw artykułów wzbogacających warsztat metodyczny nauczycieli WF i trenerów sportowych. Ich prezentację rozpocznijmy od
  planu metodycznego lekcji WF w II klasie technikum oraz scenariusza lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Z pewnością
  z propozycji tych skorzysta niejedna osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą, której redakcja podpowiada jeszcze autorski program dla gimnazjum "Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia". Atrakcyjna jak zwykle "Biblioteczka monograficzna" przynosi tym razem pokaźną
  porcję wskazań i propozycji adresowanych do nauczających popularnych sportów: tenisa i piłki nożnej. Ci pierwsi z pewnością skorzystają z fachowych wskazań do odkrywania i rozwijania sprawności, uzdolnień i talentu u młodych adeptów tej dyscypliny. Drudzy mogą spokojnie zastosować gry i zabawy ruchowe w koedukacyjnym nauczaniu piłki nożnej. (Ten temat kontynuowany będzie w następnym numerze "WFiZ"). Cenną publikacją jest także nauczanie odpowiedzialności, będące sposobem dyscyplinowania uczniów na lekcjach WF.
  A oto przykłady innych, ciekawych artykułów:
       Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej u dziewcząt i chłopców
           w wieku 12-15 lat, oraz
       Kompetencje współczesnego wychowawcy fizycznego, nad którym powinni
           zastanowić się wszyscy pracujący w szkołach i klubach sportowych.
  Tym zaś, którzy pracują z dorosłymi polecamy ocenę komponentów semantycznych i aktywności ruchowej u kobiet polskich w wieku 25-40 lat czy charakterystykę sposobu odżywiania się osób rozpoczynających studia zaoczne na kierunkach wf i fizjoterapia na przykładzie krakowskiej AWF. Można by jeszcze wspomnieć o artykułach poświęconych nauczaniu wf bez bazy, sprzętu i zaplecza, a także promocji zdrowia poprzez bookcrossing, ale i bez tego warto sięgnąć po ten numer czasopisma - wielkiego sojusznika nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia.

  Copyright © 2006 AMOS